لیست محصولات نام محصول کد محصول توضیحات

Human Bone Marrow derived Mesenchymal Stem Cells

SB-11009

سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي (MSCs) سلول‌هایی چسبنده به سطح محیط کشت و با الگوی مشخصی از بیان مارکرهای سطحی هستند که قدرت تمایز به رده‌های مختلفی همچون استخوان، غضروف و چربی را دارا هستند.

Human Placental Mesenchymal Stem Cells

Human Placental Mesenchymal Stem Cells

SB-11010

سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي (MSCs) سلول‌هایی چسبنده به سطح محیط کشت و با الگوی مشخصی از بیان مارکرهای سطحی هستند که قدرت تمایز به رده‌های مختلفی همچون استخوان، غضروف و چربی را دارا هستند.

Human Unrestricted Somatic Stem Cells (USSC)

Human Unrestricted Somatic Stem Cells-USSC

SB-11011

این سلول‌ها به دليل ويژگي‌هاي منحصر به فرد مانند پتانسيل تكثير زياد و ظرفيت تمايز به چندين رده‌ي سلولي در پزشكي بازساختی مورد توجه قرار گرفته‌اند. مزیت دیگر این سلول­‌ها این است که از خون بند ناف استخراج می‌شوند و بنابراین دسترسی به آن­‌ها نسبتا آسان است.

Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells

Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells

SB-11012

سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي (MSCs) سلول‌هایی چسبنده به سطح محیط کشت و با الگوی مشخصی از بیان مارکرهای سطحی هستند که قدرت تمایز به رده‌های مختلفی همچون استخوان، غضروف و چربی را دارا هستند.

MEF

Mouse (NMRI) Embryonic Fibroblast-MEF

SB-11013

از فیبروبلاست‌های جنینی موش اغلب به عنوان سلول‌های حمایت‌کننده در کشت سلول‌های بنیادی جنینی استفاده می‌شود. این سلول‌ها باعث رشد سلول‌هاي بنيادي جنيني و باقی ماندن آن­‌ها در حالت تمايز نيافته می­‌شوند.

Mouse (BALB/c) Bone Marrow derived Mesenchymal Stem Cells

SB-11014

سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي (MSCs) سلول‌هایی چسبنده به سطح محیط کشت و با الگوی مشخصی از بیان مارکرهای سطحی هستند که قدرت تمایز به رده‌های مختلفی همچون استخوان، غضروف و چربی را دارا هستند.

Mouse (C57BL/6) Bone Marrow derived Mesenchymal Stem Cells

Mouse (C57BL/6) Bone Marrow derived Mesenchymal Stem Cells

SB-11015

سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي (MSCs) سلول‌هایی چسبنده به سطح محیط کشت و با الگوی مشخصی از بیان مارکرهای سطحی هستند که قدرت تمایز به رده‌های مختلفی همچون استخوان، غضروف و چربی را دارا هستند.

Mouse (BALB/c)  Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells

Mouse (BALB/c) Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells

SB-11016

سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي (MSCs) سلول‌هایی چسبنده به سطح محیط کشت و با الگوی مشخصی از بیان مارکرهای سطحی هستند که قدرت تمایز به رده‌های مختلفی همچون استخوان، غضروف و چربی را دارا هستند.

Mouse (C57BL/6) Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells

Mouse (C57BL/6) Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells

SB-11017

سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي (MSCs) سلول‌هایی چسبنده به سطح محیط کشت و با الگوی مشخصی از بیان مارکرهای سطحی هستند که قدرت تمایز به رده‌های مختلفی همچون استخوان، غضروف و چربی را دارا هستند.