نتیجه ارزشیابی دوره‌های پیشین

 تلاش شده است مدرسین دوره‌های آموزشی از بین زبده‌ترین و توانمندترین افراد انتخاب شوند و شرایط مناسبی برای یادگیری مفاهیم و انجام کار عملی برای همه شرکت کنندگان فراهم شود.

در پایان هر کارگاه از شرکت کنندگان نظرسنجی می‌شود.  نتایج ارزشیابی دوره­‌های پیشین بر اساس نظر سنجی از بیش از ۶۰۰ نفر به صورت زیر بوده است: